ALV 2019
• Woensdag 20 maart
• Herberg het Plein, Prinsengracht 1, Meppel
• 19.30 uur

Aan alle leden, ouder en verzorgers van leden.
Het bestuur van MZPC De Reest roept alle leden op om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering woensdag 20 maart 2019. Uiteraard legt het bestuur verantwoording af over 2018 en kijken we vooruit naar 2019. Hoe hebben we gepresteerd, zowel financieel als sportief, en waar liggen de uitdagingen voor het komende jaar?

Versterking gezocht
Eén grote uitdaging leggen we met klem bij de leden neer. Binnen het bestuur stoppen meerdere leden om verschillende redenen. Hierdoor zijn nieuwe krachten nodig. We vergaderen gemiddeld om de zes weken en we verdelen de taken op basis van wat je leuk vindt, waar je goed in bent en hoeveel tijd je hebt. We werken als een team waarin plezier en serieus zaken aanpakken goed gecombineerd worden.

Fris geluid
Gelukkig staan veel thema’s goed in de steigers, Toch is nieuwe aanwas heel belangrijk. Om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, snel en adequaat te kunnen reageren op vragen en verzoeken vanuit de afdelingen en om het bestuur van frisse impulsen te voorzien. Naast de functie van secretaris hebben we onder andere klussen liggen ten aanzien communicatie/nieuwsbrief en coördinatie op vrijwilligers.

Om als vereniging gezond te blijven en aan de toekomst te kunnen werken, is daarom versterking in het bestuur gewenst. Informeer bij het bestuur voor meer en schuif gerust aan bij de bestuursvergadering om te ontdekken of je ons kunt versterken.

Laagdrempelig
Tijdens de vergadering zullen we meer inzicht geven in wat je allemaal kunt doen binnen het bestuur. We zullen de werkzaamheden meer verdelen in duidelijke taken, waardoor het snel duidelijk is wat er van je verwacht wordt. Ook de tijdsbesteding blijft hierdoor beperkt.

Help mee
Wij begrijpen als bestuur ook goed dat andere vrijwilligerstaken en zaken buiten de vereniging actieve deelname in de weg kan staan. Toch vragen we een ieder om in elk geval mee te denken hoe we onze uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Kom daarom allemaal naar de vergadering en denk met ons mee!

Tot ziens op 20 maart 2019

Het bestuur
Martijn Schuring ; voorzitter mschuring@home.nl of 06-29105270)
Mark Poelma; penningmeester
Arjan Hoeve
Fabian Compagner
Robert de Vries
Robert Hertogs

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vragen voor de rondvraag
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 2018
 5. Goedkeuring Jaarverslagen:
  a. Afdeling Zwemmen
  b. Afdeling Waterpolo
  c. Afdeling Tweeka
  d. Afdeling Zwerfkei
  e. Secretariaat bestuur
  f. Ledenadministratie
  g. Sponsor commissie
  h. Activiteiten commissie
  i. Financieel verslag penningmeester (op te vragen bij penningmeester)
  j. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Vaststellen begroting en contributie 2019 + financieel kader
 8. Aftreden en kandidaatstelling
 9. Rooster van aftreden: Robert Hertogs, niet herkiesbaar
  Fabian Compagner, niet herkiesbaar
 10. Vacature secretaris + 1-2 bestuursleden :
 11. Jubileum leden
 12. Speerpunten
 13. Rondvraag

Notulen ALV Reest 21 februari 2018

Jaarverslag ledenadministratie Reest 2018

Jaarverslag Instroomuur Reest 2018

Jaarverslag 2018 Sponsorcommisie MZPC de Reest

Jaarverslag 2018 Reest-Waterpolo 2018

Jaarverslag TC afdeling Wedstrijdzwemmen

De Reest Jaarverslag-Activiteitencommissie-2018

Financieel kader de Reest

Jaarverslag 2018 afdeling secretariaat bestuur MZPC de Reest

Jaarverslag 2018 afdeling Tweeka

Jaarverslag 2018 Reest – TC Zwerfkei