• Woensdag 11 maart 2020
• Kantine, bad Hesselingen, Badweg 1 , Meppel
• Aanvang: 19.45 uur

Aan alle leden, ouders en verzorgers van leden,

Het bestuur van MZPC De Reest roept alle leden op om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 maart 2020. Uiteraard legt het bestuur verantwoording af over 2019 en kijken we vooruit naar 2020. Hoe hebben we gepresteerd, zowel financieel als sportief, en waar liggen de uitdagingen voor dit jaar?

Binnenkort worden de verslagen gepubliceerd op de website.

Het bestuur
Martijn Schuring ; voorzitter mschuring@home.nl of 06-29105270)
Mark Poelma; penningmeester
Arjan Hoeve
Robert de Vries

Agenda
1. Opening en mededelingen

2. Vragen voor de rondvraag

3. Ingekomen stukken

4. Notulen ALV 2019

5. Goedkeuring Jaarverslagen:
a. Afdeling Zwemmen
b. Afdeling Waterpolo
c. Afdeling Tweeka
d. Afdeling Zwerfkei
e. Secretariaat bestuur
f. Ledenadministratie
g. Sponsorcommissie
h. Activiteitencommissie
i. Financieel verslag penningmeester (op te vragen bij penningmeester)
j. Verslag Kascommissie

6. Benoeming kascommissie

7. Vaststellen begroting en contributie 2020

8. Aftreden en kandidaatstelling
a. Rooster van aftreden: Mark Poelma (penningmeester), niet herkiesbaar
b. Voordracht penningmeester: Jacob Voogt
c. Vacature secretaris & algemeen bestuurslid :

9. Jubileum leden

10. Speerpunten

11. Rondvraag