Op 15 maart 2023 is de ALV gehouden. Tijdens deze ALV is het voorstel aan de orde geweest om de nieuwe statuten vast te stellen. Echter, bij deze vergadering is het vereiste quorum van het aantal stemgerechtigde leden niet gehaald om de nieuwe statuten te kunnen vaststellen. De huidige statuten schrijven voor dat bij het niet halen van het quorum er een tweede vergadering bijeen wordt geroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. Bij deze vergadering geldt geen minimum aantal aanwezige stemgerechtigden. Om de statuten vast te stellen moet ten minste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen instemmen met het voorstel. Hieronder vinden jullie de informatie voor het deze tweede ALV om de gewijzigde statuten vast te stellen..

 • Algemene ledenvergadering MZPC de Reest
 • Datum: 31 maart 2023
 • Tijd: 20:00 – 20:30
 • Locatie: vergaderruimte bad Hesselingen

Agenda

 1. Opening  
 2. Voorstel statutenwijziging                                                                                                  
  Voorgesteld besluit:
  Vanwege de invoering van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) heeft het bestuur van MZPC de Reest besloten om de statuten te actualiseren. Op deze manier sluiten de statuten van de vereniging aan op deze nieuwe wetgeving.               
  Overzicht wijzigingen statuten MZPC de Reest (WBTR)
 3. Sluiting