Al langere tijd zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Robert de Vries en Arjan Hoeve stoppen op 3 maart bij de ALV. Beiden zitten respectievelijk sinds 2014 en 2016 in het bestuur. Hierdoor blijven alleen Martijn Schuring (voorzitter) en Jacob Voogt (penningmeester) over. Volgens de statuten moet het bestuur ten minste uit vijf leden bestaan. We hebben genoeg leuke taken en klussen liggen die het ook noodzakelijk maken om vijf bestuursleden te hebben. Hierdoor kunnen we de werkzaamheden goed verdelen en bouwen we aan de toekomst van de vereniging. In dit bericht doen we voor de laatste keer een dringende oproep aan de leden. Want als er bij de komende ALV op 3 maart geen nieuwe bestuursleden komen dan stopt de ontwikkeling van de vereniging en kunnen de nog aanwezige bestuursleden het samen niet meer bolwerken. De kans bestaat dat de huidige bestuursleden hun taken dan ook moeten neerleggen en alle activiteiten van de vereniging per direct stoppen totdat er een nieuw voltallig bestuur is aangetreden. In dit bericht lees wat je het bestuur doet en welke taken en klussen we hebben liggen.

Bloeiende vereniging
Het is belangrijk om mee te geven dat MZPC de Reest een bloeiende vereniging is. Ook het afgelopen jaar hebben we tijdens de Covid-19 crisis gemerkt dat we als vereniging heel veel voor elkaar krijgen en dat we binnen de Reest echt een clubgevoel hebben. Daarnaast hebben we op veel functies enthousiaste vrijwilligers en een kwalitatief kader. In 2020 is het ledenaantal zelfs gegroeid en we zijn financieel een gezonde vereniging. Voor het bestuur betekent het dan ook dat we kunnen bouwen aan de toekomst en dat er geen acute problemen zijn op te lossen zoals we bij veel andere verenigingen wel zien.

Wat doe je in het bestuur?
MZPC De Reest wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit de voorzitter, penningmeester,
secretaris en twee algemene leden. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur draagt de zorg dat alle algemene zaken zoals de financiën, subsidies, afspraken met bad Hesselingen, beleidskaders etc. goed door blijven lopen. De uitvoering van diverse zaken wordt gedaan door aparte commissies; sponsoring, activiteiten, ledenadministratie. De technische commissies zorgen voor de organisatie en uitvoering van alle sportactiviteiten. Ieder bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid om contact te onderhouden met één of meerdere commissies. Daarnaast worden er binnen het bestuur diverse taken uitgevoerd en verdeeld. Het gaat hierbij om onderdelen zoals:

 • Ontwikkelen nieuw beleidsplan
 • Communicatie (nieuwsbrieven, social media, website, pers)
 • Aandacht voor vrijwilligers
 • Betrokkenheid leden en versterken clubgevoel
 • Accommodatie (toekomst zwembad, met afdelingen materiaal op orde houden etc.)
 • Opleidingsplan (uit te werken met technische commissies)

Maar er komen ook hele praktische vraagstukken voorbij zoals de organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, invoeren van VOG, het realiseren van een livestream camera of meer uitingen van MZPC de Reest realiseren in het zwembad. Belangrijk is dat we in het bestuur de taken en aandachtsgebieden verdelen op basis van wat je leuk vindt en waar je kwaliteiten liggen. We vergaderen gemiddeld één keer in de zes weken, in totaal een keer of 7 á 8 per paar. De tijdsbesteding hangt af van de taken die je hebt maar bedragen gemiddeld twee uur per week. Ook bestaat de mogelijkheid om een aantal taken als apart project uit te voeren waardoor je minder tijd hoeft te besteden aan algemene bestuurszaken.

Annet Vreeling nieuw bestuurslid
Gelukkig hebben we Annet Vreeling bereid gevonden om het bestuur weer te komen versterken. Annet is voor de komende ALV voorgedragen om benoemd te worden. Dit betekent dat we minimaal nog één algemeen bestuurslid zoeken en nog een bestuurslid die belast is met de functie van secretaris. Aan het einde van dit bericht staat een nadere uitwerking van de functie van secretaris.

Slot
We benadrukken nogmaals dat er bij de komende ALV op 3 maart nieuwe bestuursleden moeten opstaan. Zo niet dan stopt de ontwikkeling van de vereniging en kunnen de nog aanwezige bestuursleden het samen niet meer bolwerken. De kans bestaat dat de huidige bestuursleden hun taken dan ook moeten neerleggen en alle activiteiten van de vereniging per direct stoppen totdat er een nieuw voltallig bestuur is aangetreden. Gelet op de bloeiende vereniging die we zijn en het sterke clubgevoel kan dat in onze ogen niet bestaan.

 Wil je meer weten of een keertje meedraaien in een vergadering? Bel of mail gerust met Martijn Schuring, mschuring@home.nl of 06-29105270.

Bestuur MZPC de Reest

Secretaris 
Binnen het bestuur heeft de secretaris de verantwoordelijkheid over de organisatie van het bestuur.
De secretaris bewaakt de deadlines. De secretaris archiveert ingekomen stukken en maakt de notulen van de vergaderingen. Ook de communicatie naar de leden en externen valt onder de verantwoordelijkheid van
de secretaris, hij/zij is het eerste aanspreekpunt.

Taken:

 • Verzorgt over het algemeen alle correspondentie met het bestuur en de vereniging. Zo ook de correspondentie naar “buiten”.
 • Verzorgt de voorbereidingen van vergaderingen. Bijvoorbeeld het doorgeven van de tijd en plaats van de vergaderingen aan het bestuur en de leden.
 • Is verantwoordelijk voor het maken en het toezenden van de notulen.
 • Is verantwoordelijk voor het verenigingsarchief.
 • Distribueert en verzorgt de inkomende en de uitgaande post.
 • Zorgt voor externe communicatie.