In de afgelopen maanden heeft het bestuur in overleg met de TC’s Zwemmen en Waterpolo gekeken naar de indeling van de baduren. Aanleiding hiervoor is dat er onvoldoende badwater voor onze vereniging beschikbaar is op courante tijdstippen. Hierdoor zijn we als bestuur genoodzaakt om keuzes te maken.

Deze keuze hebben we uiteindelijk gemaakt aan de hand van een door het bestuur opgestelde lijst met uitgangspunten en na veelvuldig overleg met onder andere de TC’s.

Op basis hiervan is een beslissing genomen. We hopen dat dit slechts een tijdelijke maatregel is omdat we als bestuur er aan blijven werken om meer badwater voor onze vereniging beschikbaar te krijgen.

Trainingen jeugd waterpolo

Belangrijkste aanleiding voor de situatie is het probleem dat al geruime tijd speelt binnen de afdeling waterpolo. Waterpoloërs onder de 11 jaar beschikken maar over één moment in de week om sport specifiek te trainen. Het uitgangspunt van het bestuur is dat afdelingen minimaal op twee momenten per week één uur sport specifiek kunnen trainen. Het bestuur erkent dat er te weinig uren op courante tijdstippen beschikbaar zijn en het probleem dat dit oplevert.

Alternatieven

Als bestuur hebben we diverse alternatieven onderzocht om een oplossing te vinden voor de situatie. Helaas is hieruit gebleken dat we op korte termijn geen extra uren krijgen in Bad Hesselingen. Ook in andere zwembaden in de regio hebben we gezocht naar mogelijkheden. Helaas is er geen enkele ruimte beschikbaar in de zwembaden in Staphorst, Zwartsluis, Steenwijk en Hoogeveen. We danken beide TC’s voor de inspanningen die in deze korte tijd zijn geleverd en de wijze waarop informatie aan ons is teruggekoppeld. In de komende periode blijven we ons probleem bespreken met Bad Hesselingen, Stichting Zwembad Meppel en de gemeente.

Wijziging dinsdagavond

Uiteindelijk hebben we als bestuur besloten om de indeling op de dinsdagavond te veranderen. De invulling van de uren voor de specifieke afdelingen is een verantwoordelijkheid van de TC’s. Op basis hiervan is de volgende invulling van de dinsdagavond tot stand gekomen.

  • 17:15 – 18:30 zwemafdeling
  • 18:30 – 19:15 waterpolo O11 & O13
  • 19.15 – 20:00 waterpolo O15 & O17

De belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat de zwemafdeling 1 uur en 15 minuten kan trainen en de afdeling waterpolo aan de jeugdgroepen onder de 11, 13, 15 en 17 een training van 45 minuten kan aanbieden. We benadrukken dat dit geen ideale situatie is, maar binnen de mogelijkheden en uitgangspunten is dit in onze ogen voor beide afdelingen de beste optie. We weten dat voor de zwemafdeling een training van 1,5 uur gewenst is. Ons uitgangspunt is ook dat een training in het water minimaal 1 uur duurt en dit kunnen we de groepen van de waterpolo nu ook niet bieden. Ook weten we dat de aanvangstijd van 17:15 uur voor de zwemafdeling problematisch is en in deze situatie dus een grote uitdaging vormt.

De afspraak is gemaakt dat er voor het einde van dit kalenderjaar een evaluatie wordt gehouden om te kijken wat de effecten zijn van de gewijzigde indeling in trainingstijden. Ook is de afspraak gemaakt dat bij knelpunten de TC’s en bestuur direct met elkaar in overleg gaan.

Contributie

Met ingang van het seizoen 2018-2019 gaan de wijzigingen voor de nieuwe trainingstijden in. Concreet is dit in de eerste week van september wanneer de trainingen in Bad Hesselingen weer beginnen. De exacte indeling van de uren wordt per afdeling door de TC bepaald. Dit betekent wel dat door een verandering in de indeling van uren er voor sommige leden een andere contributie van toepassing is. De contributie van kwartaal 3 is al geïncasseerd. De mutaties in de contributie zullen we voor die leden in kwartaal 4 verrekenen.

Eén vereniging

In deze situatie met onvoldoende beschikbaar badwater moeten we keuzes maken. Deze gevolgen zijn voor sommige leden en groepen nadeliger. Juist daarom benadrukken we als bestuur dat we er grote waarde aan hechten dat we één vereniging zijn en dit ook willen uitstralen. In situaties als deze, met een tekort aan badwater, zijn we elkaar hard nodig en is het nog belangrijker om samen te werken.

Bij de weging van argumenten vormden onderstaande uitgangspunten de leidraad.

Uitgangspunten

1. Algemeen

1.1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toewijzen en verdelen van de uren naar de verschillende afdelingen. Het streven is dat de afdelingen in onderling overleg de urenverdeling afstemmen. Waar nodig neemt het bestuur beslissingen en worden deze genomen in het brede belang van de vereniging.

1.2. De TC’s verdelen de aan de afdeling toegewezen uren over de diverse trainingsgroepen van de eigen afdeling.

1.3. Streven is de trainingstijden; dag + tijdstip, zo weinig mogelijk te wijzigen. Echter, er bestaan geen historische rechten voor de verdeling. Inhoud is leidend.

1.4. Financiële dekkingsgraad per volledig trainingsuur ≥ 25 betalen leden.

1.5. Bad Hesselingen is het ‘thuisbad’ van MZPC de Reest voor trainingen en wedstrijden. Bij capaciteitsgebrek wordt er uitgeweken naar andere zwembaden.

2. Inzet uren

2.1. Het streven is om aan leden, en in het bijzonder jeugdleden tot en met 17 jaar op twee momenten per week, van maandag tot en met vrijdag, een sportspecifieke training  in het water aan te bieden van minimaal 1 uur per trainingsmoment.

2.2. Voor nieuwe jeugdleden worden zwem‐ en waterpolotrainingen gecombineerd aangeboden in één instroomuur.

2.3. Tot de leeftijd van 12 jaar worden jeugdleden niet verplicht om op ochtenduren te trainen.

2.4. De leeftijdscategorie onder de 13 jaar traint in principe op courante tijden tot uiterlijk 20:00.

2.5. Het uitgangspunt is dat een trainingsmoment; exclusief landtraining,  één uur duurt.

2.6. Prestatiegroepen/teams trainen minimaal wekelijks op één trainingsmoment van 1,5 uur (exclusief landtraining).  en bij voorkeur op twee momenten van 1,5 uur

2.7. Meer dan twee trainingsmomenten worden aangeboden ter bevordering van de zwemconditie en talentontwikkeling.

2.8. Het streven is dat sportspecifieke trainingen voor zwemmen en waterpolo niet tegelijkertijd plaatsvinden op een trainingsmoment, met uitzondering van het instroomuur.

2.9. Ochtend‐ en weekendtrainingen gelden als aanvullende trainingsmomenten.

2.10. Leden trainen op vaste trainingsmomenten, dag en tijdstip. Een lid heeft dus geen keuzevrijheid om zelf te bepalen/wisselen van trainingsmoment. Voor leden die deel uitmaken van een talentenprogramma (regionaal/landelijk)  worden er per individu aparte afspraken gemaakt.