Op 3 maart is de algemene ledenvergadering 2021, over het jaar 2020, digitaal gehouden. Met circa 25 aanwezigen spreken we van een geslaagde avond. Het bestuur heeft samen met afdelingen en commissies verantwoording afgelegd over het jaar 2020.

Het verslag en de presentatie van de ALV zijn hieronder te downloaden:

Financiën op orde
In de ALV zijn de leden uitgebreid geïnformeerd over de financiën. De conclusie hierbij is dat we als vereniging financieel gezond zijn. De kascommissie oordeelde dat de boekhouding keurig op orde is en het bestuur kreeg van de ALV dan ook decharge op de financiële verantwoording over 2020. Ondanks het feit dat het jaar 2020 in het teken stond vanwege corona zijn we als bestuur ontzettend blij dat we financieel goed het hoofd boven water  hebben gehouden.

Contributie
De contributie is in de ALV ook vastgesteld en er wordt geen verhoging ingevoerd. Ook de indexatie die in het financieel kader is vastgelegd wordt niet toegepast. In de ALV is nogmaals benadrukt dat in 2021 na ieder kwartaal de balans wordt opgemaakt hoeveel activiteiten daadwerkelijk wel en niet zijn doorgegaan en welke financiele ruimte er is om in het volgende kwartaal een bijstelling van de contributie toe te passen.

Nieuwe bestuursleden
In de ALV hebben Robert de Vries en Arjan Hoeve afscheid genomen als bestuurslid. Arjan en Robert werden in het zonnetje gezet met bloemen, een attentie en woorden van dank door de voorzitter. Door het stoppen van Robert en Arjan waren er diverse vacatures beschikbaar in het bestuur die hoognodig weer ingenomen moesten worden om de continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen. We zijn als bestuur zeer verheugd dat Annet Vreeling en Maarten Husselman tijdens de ALV zijn benoemd en toegetreden tot het bestuur. Naast Annet en Maarten gaan Danielle van der Linde en Manon Kiers ook meedraaien in het bestuur. Dit betekent dat het bestuur weer bestaat uit 6 personen en dit is een hele mooie basis om de bestaande activiteiten goed voort te zetten en weer ruimte te creëren voor ontwikkeling van de vereniging. Binnenkort stellen de bestuursleden zich voor. Daarin zullen we ook aangeven wat de taken en aandachtsgebieden zijn van de bestuursleden.